Тітова Нонна Аркадіївна - завідувач кафедри, доктор економічних наук, професор

Портфоліо Тітової Н.А.

 

 

Коритько Тетяна Юріївна кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та менеджменту

 Портфоліо викладача Коритько Т.Ю.

 

     

 Положенцева Катерина Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та менеджменту

  Портфоліо викладача Положенцевої К.Л.

 

Акопов Сергій Едуардович – старший викладач кафедри економіки та менеджменту

  Портфоліо викладача Акопова С.Е.

 

Положенцев Дмитро Валентинович – старший викладач кафедри економіки та менеджменту

   Портфоліо викладача Положенцева Д.В.

 

 

Робочі навчальні програми

Політична економія
Управління проектами
Інноваційний розвиток підприємства
Глобальна економіка
Економіка
Комерціалізація наукових. дос.тран. техн
Макроекономіка
Економічна ефект діяльн. організацій
Економіка підприемства
Історія економічних вчень
Історя економіки та екон. думки
Акт.проблеми моделювання ек. процесів
Уравління якістю
Управлінське консультування
Управління конкурентоспромо. продукції
Управління бізнесом
Управління змінами
Управл виробничою інфраструктурою
Управління виробничими групами
Управління виробничими конфліктами
Управління бізнес процесами
Теорія і прак. управління організацією
Теорія организацій
Управ науковими проектами
Стратегічне управління бізнесом
Ситуаційний менеджмент
Система технологій
Проблеми  економіки та управл суч. під
Основи управління бізнесом
Основи проектного  менеджменту
Основи організації діяльності підприємств
Основи корпоративногоо управління
Основи антикризового управління
Операційний менеджмент
Організація виробництва
Організаційна поведінка
Організаційна культура
Обгрунтування господарських рішень
Методика викладання менеджменту
Корпоративне управління
Корпоративна соціальна  відповідальність бізнесу
Концптуальні засади сучасного менедж
Етика бізнесу
Економіка
Економічне планування
Діагностика  діяльності підприємств
Бізнес тренінг
Бізнес адміністрування
Антикризове управління
Регіональна економіка
Сучасні економічні теорії
Сучасна економічна теорія
Основи еконономічної теорії
Наукові засади інноваційного розв
Мікроекономіка
Моделювання в управління СЕС
Макроекономіка та мікроекономіка

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи з навчальних дисциплін для підготовки здобувачів вищої освіти денної та заочної форми навчання.

073 - Стандарт вищої освіти.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до написання та захисту дипломної роботи студентами ОКР «магістр»

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ студентів спеціальності 073 “МЕНЕДЖМЕНТ”

Наскрізна програма практик

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ  ПРАКТИКИ

 

 МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «ЕКОНОМІКА»

ПРОГРАМА ВИРОБНИЧОЇ  ПРАКТИКИ студентів спеціальності 051 “Економіка”

051 - Стандарт вищої освіти.